Místní poplatek z pobytu

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel úplatného pobytu povinen poplatek ve stanovené výši od poplatníka vybrat a odvést obci.


Poplatek platí osoba, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 

Sazba poplatku od 01. 01. 2022 činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

 

Poskytovatel úplatného pobytu je povinen správci poplatku:

  • do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení k registraci,

 

  • do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit,

 

  • do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení k registraci, tuto změnu oznámit,

 

  • do 15. dne každého následujícího měsíce zaplatit za dané období vypočtený poplatek z pobytu.

 

Po skončení kalendářního měsíce může plátce nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu:

a) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku,

 

b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny,
 

c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

 

Podrobnější informace se dozvíte na:

 

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

 

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.