Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Dle zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy je povinností ubytovatele vybrat a příslušné městské části odvést poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Sazba tohoto poplatku je 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Povinnosti ubytovatele:

 • splnit ohlašovací povinnost - ubytovatel je povinen ohlásit na příslušné městské části, v jejímž obvodu se poskytovaná
  nemovitost nachází, zahájení činnosti poskytování „sdíleného“ ubytování ve lhůtě do 30 dnů od zahájení činnosti;

 • vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši;

 • odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas
  a ve správné výši;

 • vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob;

 • po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit příslušné městské části počet dnů pobytu ubytovaných osob,
  které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést.

Podrobnější informace se dozvíte na:

Osobě, která nesplní ohlašovací povinnost, může správce poplatku uložit pokutu do 500 000 Kč dle § 247a daňového řádu!
Včas neodvedené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Osoba, která ve větším rozsahu zkrátí místní poplatek,
se může dopustit trestného činu zkrácení daně, poplatku
a podobné povinné platby dle § 240 trestního zákoníku.